Chuẩn đầu ra của CTĐT Ngành Kế toán trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 31/10/2018 về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và Chuẩn đầu ra của CTĐT Ngành kế toán trình độ đại học.

- Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTKTCN: Xem tại đây

- Chuẩn đầu ra của CTĐT Ngành Kế toán trình độ đại học: Xem tại đây

Có thể bạn quan tâm