Thông báo hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nhập học đợt tháng 09/2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ các quy định hiện hành của Thủ tƣớng Chính Phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hà Nội và của chính quyền các địa phƣơng về các biện pháp phòng chống Covid-19;

Căn cứ kết quả xét tuyển, số lƣợng thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo hình thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét kết quả học bạ THPT đợt 2 năm 2021 đã đƣợc Hội đồng tuyển sinh Nhà trƣờng thông qua;

Nhà trƣờng thông báo và hƣớng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét kết quả học bạ THPT đợt 2 năm 2021 với nội dung cụ thể nhƣ sau:

Có thể bạn quan tâm