Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định 951/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng trường về việc thông qua chỉ tiêu và phương hướng tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với các nội dung sau:

Có thể bạn quan tâm