THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KẾ TOÁN NĂM 2022

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tin số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số: 404 /QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 với các nội dung sau:

Có thể bạn quan tâm