Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học bạ THPT - Đợt 2 năm 2021

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

- Căn cứ Thông tƣ số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021, Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học bạ THPT – đợt 2 năm 2021 với các nội dung sau:

Có thể bạn quan tâm