Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy ngành Kế toán và Thạc sĩ ngành Kế toán năm 2021, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

- Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy và trình độ thạc sĩ với các nội dung sau:

[1] Thông tin tuyển sinh đại học chính quy ngành Kế toán năm 2021

Thông tin chi tiết xem tai đường link: https://tuyensinh.uneti.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-227.html

[2] Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Kế toán năm 2021

Thông tin chi tiết xem tai đường link: https://tuyensinh.uneti.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2021-228.html

Khoa Kế toán_UNETI

Có thể bạn quan tâm